research bojnourdiau

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Download Template Joomla 3.0 free theme.

مراكز تحقيقات توسعه فناوري در صنايع برق

طرح هاي برون دانشگاهي

طرح هاي برون دانشگاهي وابسته به مركز تحقيقات منعقد شده تا كنون به شرح زير است:

 

رديف

نام طرح

مبلغ طرح(ريال)

كارفرما

وضعيت

1

بررسی تخصصی طرح سنتز و مشخصه یابی عایق پلیمری چند

جزئی با استقامت الکتریکی بالا به منظور کاربرد در هادی

CCT روکشدار

204.000.000

شركت توزيع برق خراسان شمالي

 

 

 

در حال اجرا

2

بررسی اقتصادی و فنی تغییر مقره های مستهلک با مقره های

جدید در کاهش هزینه های نهایی با توجه به تفاضل حاصل از

سرمایه گذاری و کاهش تلفات

341.350.000

شركت توزيع برق خراسان شمالي

اتمام

3

مطالعه موردی در خصوص تاثیر رضایت مندی مشترکان برق از

خدمات ارائه شده بر وصول مطالبات

451.350.000

شركت توزيع برق خراسان شمالي

اتمام

4

پیاده سازی شبکه توزیع خراسان شمالی یا بخشی از آن به

صورت نرم افزاری و ایجاد سیمولاتور شبکه توزیع به منظور

پیش بینی شرایط حاصل از ماتورهای روی شبکه و آموزش

نیروهای مربوطه توسط آن

300.000.000

شركت توزيع برق خراسان شمالي

در حال اجرا

5

بررسی فنی و اقتصادی و ساخت فیلترهای هارمونیکی برای

مصرف کنندگان خانگی و تجاری

446.000.000

شركت توزيع برق خراسان شمالي

در حال اجرا

6

مکان یابی بهینه نشانگرهای خطا جهت پایش بهره برداری شبکه و

کاهش میزان زمان خطایابی

300.000.000

شركت توزيع برق خراسان شمالي

در حال اجرا

7

مشاوره در تمام فعاليتهاي پژوهشي، علمي و مشاوره­اي گروه تحقيقات شركت توزيع برق خراسان شمالي

350.000.000

شركت توزيع برق خراسان شمالي

در حال اجرا