مراكز تحقيقات توسعه فناوري در صنايع برق

تجهيزات و امكانات آزمايشگاهي

 

آزمايشگاه­هاي الكترونيك و ماشين يك، دو و سه، مدارمنطقي،ديجيتال،ميكروپروسسور،معماري،تكنيك پالس، اندازه­گيري و مدار، كنترل خطي و صنعتي و كارگاه­هاي فشار قوي، مكانيك و ماشين ايزار، تلويزيون، سيم پيچي و مدار فرمان در اين واحد دانشگاهي موجود و به صورت مشترك در اختيار مركز تحقيقات توسعه فناوري در صنايع برق مي­باشد.

 

 
 

 

از تجهيزات پيشرفته در اين آزمايشگاهها و كارگاهها مي توان به موارد زير اشاره كرد: