آشنايي با مركز رشد

محصولات مركز رشد

 
   نانوذرات نقره نانوذرات آهن
   
   ايمپلنت
   
   
   
 ضدعفوني كننده هوشمند  
  
 كشت ايروپونيك زعفران