اولويت هاي پژوهشي سازمانها و صنايع

اولويت پژوهشي شركت پتروشيمي خراسان در سال 99

شركت پتروشيمي خراسان = درخصوص پروژه تحقيقاتي با عنوان بررسي تاثير اكتيو كربن گرانول بر دماي دراير واحد ملامين

 

 

 

 

 

مطالعه و رفع اثر تغييرات آب و هوايي بربرجهاي حنك كننده