دانش بنيان

طرح کسب و کار BP + راهنماي نگارش

 

 

نحوه تدوین طرح کسب و کار(BP) و

امکان‏سنجی فنی، مالی و اقتصادی (FS)

 
  راهنماي نگارش BP